Verkoopsvoorwaarden Tempo Per Te

VERKOOPSVOORWAARDEN  Nadia Onraet, Tempo Per Te, Moerbeeklaan 17 te 2390 Westmalle, hierna vermeld als Tempo Per Te.

Door de offerteaanvraag en/of de bestelling van de klant, worden onderhavige verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende, schriftelijke vermelding, en met verzaking aan zijn eigen voorwaarden ter zake, voor uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Art. 1 : Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Tempo Per Te en de co-contractant/opdrachtgever. 

1.2 Deze algemene voorwaarden worden door de co-contractant/opdrachtgever aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

Art. 2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement

2.1 De co-contractant/opdrachtgever die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Tempo Per Te, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.2 Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en Tempo Per Te als de door hen geëngageerde producer, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste zoals onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.

2.3 De organisator verklaart zich te schikken naar de wet betreffende het onderworpen zijn van evt. artiesten aan de RSZ .

Art. 3 : Offerte

3.1 De offertes van Tempo Per Te zijn geldig gedurende 14 dagen behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

3.2 Na deze termijn heeft Tempo Per Te het recht zijn offerte aan te passen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de co-contractant/opdrachtgever per mail of brief bevestigt.

3.3 De prijzen van offertes geven een benaderende raming. Ze zijn mogelijks onderhevig aan de schommelingen van de lonen en prijzen die erin verwerkt zitten. Tempo Per Te zal steeds prijsaanpassingen correct melden aan co-contractant/opdrachtgever. Prijzen zijn ook steeds geldig voor opgegeven aantallen en kunnen aanpassingen vergen indien de bestelde aantallen niet gehaald worden.

Art.4 : Annulatie van het evenement door Tempo Per Te:

4.1. Tempo Per Te heeft het recht om een evenement eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en / of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden .

4.2. Tempo Per Te kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De co-contractant/opdrachtgever blijft in voorkomend geval gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

4.3. Dit is evenzo indien de organisator na bevestiging van de opdracht in een latere fase alsnog op zijn bestelling terugkomt (zie art. 9)

Art.5: Leveringstermijn:

5.1. Elke leveringstermijn, die wordt opgegeven, geldt slechts bij benadering en kan nooit tegen Tempo Per Te worden ingeroepen tot het verkrijgen van interesten, schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst.

5.2 Klachten dienen meegedeeld binnen de vijf dagen na de levering/diensten waarop zij betrekking hebben, per aangetekend schrijven. Zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

Art. 6 : Aansprakelijkheid

6.1. Tempo Per Te staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de co-contractant/opdrachtgever en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Tempo Per Te.

6.2. Tempo Per Te is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar geproduceerde evenementen. De co-contractant/opdrachtgever verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid volledig dekt

Art. 7 : Betaling

7.1. De facturen van Tempo Per Te zijn contant betaalbaar te Westmalle. Elke factuur die niet volledig betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar. Bovendien zal het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 150 €.

7.2. De kosten van invordering, die door Tempo Per Te zouden moeten gemaakt worden, worden forfaitair begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 € en zijn eveneens ten laste van de co-contractant/opdrachtgever.

7.3. Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de conformiteit van de levering, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van Tempo Per Te.

7.4. Tenzij schriftelijke andersluidende overeenkomst geldt als betalingsregeling:
* voorschot van zestig procent (60%) op de totale prijs bij de aanvaarding van de offerte door de co-contractant/opdrachtgever.
* het saldo contant na afloop van het evenement.

Art. 8 : Wijzigende of supplementaire bestellingen

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

Art. 9 : Annulatie door de co-contractant:

9.1 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant/opdrachtgever blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten o.m. voor concept, research, enz...en van een schadevergoeding voor de door Tempo Per Te gederfde winst.

9.2 Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 30 procent (30%) van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering omvat dit o.m. de reeds geleverde en lopende prestaties i.k.v het dossier).

9.3 Indien co-contractant/opdrachtgever later dan een week (zeven kalenderdagen) voor het event annuleert, dan blijft het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Echter, indien co-contractant/opdrachtgever binnen het jaar hetzelfde event op een andere datum herboekt, dan kan de betaling van vorige factuur ingebracht worden als aanbetaling (na verwerking van evt. aanpassingen en prijsstijgingen) verminderd met een forfaitaire 25% van het oude factuurbedrag ter dekking van administratieve en andere kosten geleverd voor het oorstpronkelijke event en eventueel verhoogd met toen betaalde annulatiekosten aan derden (zoals hotels, ...).

9.4 Tempo Per Te heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

9.5 In geval van annulatie van de overeenkomst door Tempo Per Te kan deze een schadevergoeding, die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht, verschuldigd zijn aan de co-contractant/opdrachtgever.

Art. 10 : Nietigheid

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 11 : Compensatie

Tempo Per Te heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant/opdrachtgever te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant/opdrachtgever ten opzichte van Tempo Per Te.

Art. 12 : Publiciteit

12.1 Tempo Per Te heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, communicatie en marketing, zowel beschrijvend als visueel beeldmateriaal, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant/opdrachtgever.

12.2 Alle ideeën, plannen, concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door Tempo Per Te al of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht, worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, zijn exclusieve eigendom. Zij mogen slechts worden openbaar gemaakt, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door ons is toegestaan.

12.3 Iedere verwijzing, namaak, herdruk of eender welk gebruik ervan, zonder schriftelijke toestemming, is verboden, op straffe van een schadeloosstelling ten bedrag van twee keer de prijs die er normaal wordt voor betaald.

12.4 Het is Tempo Per Te toegelaten zijn creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst.

12.5 Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de door Tempo Per Te ontworpen publicitaire creaties, benamingen, teksten en andere, en aansprakelijk bij juridische vervolging wegens oneerlijke concurrentie, namaak, e.a.

Art. 13 : Bevoegde rechtbank

13.1. In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Tempo Per Te en de co-contractant/opdrachtgever zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Art. 14 : Toepasselijk recht

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen territoriaal bevoegd.

Art. 15 : Schade of verlies van materiaal van Tempo Per Te door klant

Bij schade of verlies van tijdens evenementen door Tempo Per Te beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend op de saldofactuur naar de klant.

Art. 16 :

Opdrachtgever/co-contractant verklaart zich akkoord met onderhavige voorwaarden bij toekenning van de opdracht aan Tempo Per Te.